fbpx
 

 

Normiranci

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti normiranca se ugotavlja na način, da se od ustvarjenih prihodkov odštejejo normirani odhodki, ki znašajo z letom 2015 naprej 80% ustvarjenih prihodkov. Normiranec torej ne bo zniževal davčne osnove s stroški, potrebnimi za opravljanje dejavnosti (nakup materiala in blaga, najemnina poslovnih prostorov, elektrika, internet, telefon, potni stroški, …). Normiranec prav tako ne more upoštevati davčnih olajšav (olajšav za investicije, preteklih davčnih izgub in prenosa neizkoriščenih olajšav iz preteklih let).

Davčna osnova znaša torej 20% vseh prihodkov in je obdavčena z 20% davčno stopnjo. Efektivna obdavčitev normiranca je torej le 4 odstotna. Pri tem se je pomembno zavedati, da prihodki po izdanih računih običajno niso edini vir vseh prihodkov, ki jih podjetnik ustvari v poslovnem letu in jih tudi mora napovedati v svoji davčni napovedi. Vanjo vpisuje prihodke, pripoznane skladno s pravili po Slovenskih računovodskih standardih ali zakonu, ki ureja dohodnino.

Samostojni podjetnik, ki ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih stroškov, je obdavčen progresivno po dohodninski lestvici glede na višino dobička, vse družbe pa s fiksno davčno stopnjo 19% (izplačilo dobička na račun fizične osebe dodatnih 27,5%).

normiranec

Kdo lahko postane normiranec?

Na tak način lahko ugotavljajo davčno osnovo samostojni podjetniki in družbe (torej davčni zavezanci), katerim:

 • v predhodnih dveh davčnih obdobjih prihodki iz dejavnosti ne presegajo 150.000 eurov, ali
 • v predhodnih dveh davčnih obdobjih prihodki iz dejavnosti ne presegajo 300.000 eurov in je bila pri zavezancu obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana vsaj ena oseba za poln delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev (redni samostojni podjetnik ali samostojni podjetnik, ki opravlja dopolnilno dejavnost – »popoldanski s.p.« z vsaj enim zaposlenim za neprekinjeno dobo najmanj 5 mesecev).
 • v prihodke se upošteva tudi prihodke iz dejavnosti povezanih oseb, razen kadar je normiranec sposoben dokazati, da ima (tudi brez povezanih oseb) vzpostavljeno lastno poslovanje.

Katere evidence mora voditi samostojni podjetnik normiranec?

Normiranec mora voditi evidenco knjigovodskih listin, evidenco osnovnih sredstev in druge evidence, ki urejajo njegovo področje poslovanja (trgovinska, gostinska, slaščičarska dejavnost, menjalništvo, …).

Kljub temu, da mu po zakonodaji ni potrebno voditi poslovnih knjig in sestavljati letnih poročil, jih bo normiranec v določenih primerih kljub temu potreboval za:

 • pridobitev financiranja podjetja (npr. kredit, leasing, limit na TRR, …)
 • pridobitev zavarovanja poslov (npr. bančna garancija)
 • zaprositev za osebni kredit fizične osebe nosilca s.p.-ja
 • razni razpisi

V tem primeru bodo potrebni računovodski izkazi za tekoče ter najmanj preteklo poslovno leto. Primer:

Prav tako vsem normirancem, ki v naslednjih letih pričakujejo povečan obseg poslovanja, priporočamo vodenje poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva, saj bo v tem primeru enostavneje preiti na obdavčitev na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

Mesečne obveznosti normiranca so tako:

 • izdaja računov
 • vodenje evidenc o prometu (t.i. evidenca knjigovodskih listin)
 • obračun prispevkov in oddaja predpisanega obrazca na FURS
 • obračun plač in oddaja predpisanega obrazca na FURS (v kolikor ima podjetnik zaposlene delavce)
 • obračun DDV (v kolikor je podjetnik zavezanec za DDV)
 • vodenje registra osnovnih sredstev
 • obračun amortizacije (če podjetnik izgubi status normiranca in začne ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, je potrebno imeti v poslovnih knjigah realno stanje sedanje vrednosti osnovnih sredstev)
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • priprava davčnega obračuna ob zaključku leta (do 31.3. za preteklo leto)
 • vodenje poslovnih knjig za poslovne potrebe (npr. ob najemu kredita banke zahtevajo bilance)

Družbe morajo voditi knjigovodstvo

Za samostojne podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, ne velja obveznost vodenja knjigovodstva, medtem ko za družbe, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, velja obveznost vodenja knjigovodstva in prav tako obveznost oddaje letnega poročila na AJPES za namene statistike in javne objave.

Obveznost predložitve davčnega obračuna

Normiranec mora obvezno predložiti davčni obračun do 31. marca v tekočem letu za preteklo poslovno leto.

Akontacija davka

Normirancu davka ni potrebno plačati v enkratnem znesku. Davek se plačuje sproti, z akontacijo dohodnine. Akontacijo normiranec plačujejo v mesečnih (če znesek letne akontacije presega 400 evrov) ali trimesečnih obrokih (če znesek akontacije ne presega 400 evrov). Obroki akontacije morajo biti poravnani do 10. v mesecu.

Želite knjigovodstvo prepustiti nam?

Osredotočite se na poslovanje vašega podjetja, računovodstvo pa prepustite strokovnjakom. Naše storitve za normirance že od 30 EUR/mesec.

Davčni obračun za normirance že od 65 EUR naprej!